බදුල්ල රදගුරු පදවියට නව රදගුරු – අතිගරු ජූඩ් සිල්වා මාහිමිපාණන්

බදුල්ල රදගුරු පදවියේ නව රදගුරුතුමන් ලෙස අතිගරු ජූඩ් සිල්වා මාහිමිපාණන් පත්කර තිබෙනවා. බදුල්ල රදගුරු පදවියේ…